Project Emissiearme bedrijfsvoering
voor de grondgebonden melkveehouderij

PROJECT


BOERENVERSTAND en Netwerk GRONDig streven naar een EMISSIEARME BEDRIJFSVOERING op grondgebonden bedrijven als brongerichte aanpak voor de opgaven klimaat, waterkwaliteit en stikstof. Daarbij dient deze bedrijfsstrategie tevens als verdienmodel voor de melkveehouder, namelijk een betere benutting van eigen resources betekent ook lagere kosten. Plan van aanpak is de strategie om bedrijfsprocessen, die bijdragen aan de emissieopgaven, inzichtelijk te maken (KPI’s), wetenschappelijk te borgen en uit te dragen naar het peloton van grondgebonden melkveehouders. 

Het project heeft een looptijd van november 2020 t/m juli 2023.

KERN VAN HET PROJECT:
meer inkomen voor de boer door minder inputs én daardoor minder emissies naar het milieu. Dat is de kringlooplandbouw zoals de KOPLOPERS dat al jaren in de praktijk laten zien. Hun werkwijze biedt oplossingen voor stikstof, klimaat, water, bodem en biodiversiteit, maar ook voor de boer zelf. Dit project beoogt het in beeld brengen van die koplopers, hoe scoren zij op een set van integrale kringloop-KPI’s? KPI’s die zijn voorgesteld door Erisman & Verhoeven en die nu in een 1.0 versie beschikbaar zijn voor de melkveehouderij. Hoe scoren de bedrijven economisch? Welke inspanningen zijn nodig om deze KPI’s verder te verbeteren? Het verhaal van de boer achter deze cijfers is tevens van groot belang mee te nemen. Want hoe geven deze bedrijven vorm en inhoud aan het optimaal benutten van hun eigen resources? Hoe bereiken ze deze prestaties precies? Wat zijn hun tips en tricks voor andere bedrijven? Hoe denken zij over het meten van bodemgezondheid en biodiversiteit? Daarbij ontwikkelen wij samen met hen een voorstel voor het meten en borgen van een emissiearme bedrijfsvoering. We onderzoeken in dit project hoe de vertaling gemaakt kan worden naar beleid en wat de beste (communicatie)strategie is voor opschaling naar alle grondgebonden boeren. 

Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit